"Enter"a basıp içeriğe geçin

2021/2022 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Sene Başı Zümresi

TC.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

………………………………………. LİSESİ

2021– 2022  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  MESLEKİ TEKNİK ANADOLU  LİSESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

 1. DÖNEM BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Zümre Başkanı   Toplantı Yeri  Okul Kütüphanesi
Toplantı Tarihi 02.09.2021 Toplantı Saati 10.30

 

  ZUMRE OGRETMENLERI:

 

GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama,

2) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

3) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi,

4) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerin ve ihtiyaç duyulan araç gereç vb öğretim materyallerinin belirlenmesi,

5) 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük ile ilgili konuların planlara aktarılması,

6) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

7) Kütüphanenin öğrencilerin kullanımının arttırılması ile ilgili görüşlerin alınması ve faaliyetlerin planlanması,

8) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

9) 1. Dönem Ortak sınavların uygulanma esaslarının belirlenmesi,

10) Proje konuları ve performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

11) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

12) Kurumun stratejik planı, misyon ve vizyonu incelenerek, öz değerlendirme çalışmalarının görüşülmesi,

13) Sınav Analizleri ile ilgili değerlendirmelerin ve görüş alış verişinin yapılması,

14) Öğrenci devamsızlıklarının azaltılmasında alınacak önlemlerin görüşülmesi,

15) Salgın hastalık ve sonrasında yapılacak çalışmalarının değerlendirilmesi,

16) Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

MADDE 1) Açılış ve yoklama

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı sene başı zümre toplantısını gerçekleştirmek amacı ile okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri olarak bir araya gelindi. Yapılan yoklamada tüm zümre öğretmenlerinin toplantıya katıldığı tespit edildi.

 

MADDE 2) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

Zümre Başkanı: Bir önceki toplantı 2.dönem sene sonu zümre toplantısıydı. Bu toplantıda tüm yılı değerlendirdik. Yıl boyunca zümre olarak aldığımız tüm kararlara uyulduğu tespit edildi.

…………….: 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim öğretim yılları salgın nedeniyle zor geçti. Bu zorluklar işleyişe de yansıdı. Özellikle öğrencilerin kitap okuması konusunda yaptığımız çalışmalar sekteye uğradı. Bu konuda çalışmalar yapmalıyız.

……………………: 2019-2020 eğitim öğretim yılı zümremiz açısından başarılı geçmiştir. Sınıflarda genel başarı oranı önceki yıllara göre yüksektir. Sadece sınava gelmeyen öğrenciler dolayısıyla başarı düşmüştür.

 

MADDE 3) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi,

………………: 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programları yenilendi. Bu durum başta zorluklara neden oldu. Ancak artık öğretim programı kaynaklı bir sorunla karşılaşmıyoruz.

…………………: Öğretim programlarında yapılan değişikliklerle ders kitaplarımız da değişti. Yenilenen ders kitapları artık öğrenciye yardımcı olacak kadar bilgi içeriyor. Bu durum konuların kavranmasında kolaylık sağlıyor.

………………: Öğretim programları günümüz şartlarında güncellenmiş. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle bazı yeni konulara derslerde yer verilmiş. Bu da bizim için olumlu bir durum.

 

MADDE 4) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerin ve ihtiyaç duyulan araç gereç vb öğretim materyallerinin belirlenmesi,

………………: Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri yıllık planlarda belirtiyoruz.

………………: Okulumuzda kütüphanemiz var. Öğrencilerin bu alandan yararlanmasını sağlamalıyız. Ayrıca okulumuzda her sınıfta etkileşimli tahta bulunmaktadır. Konuların içeriğine göre bundan faydalanabiliriz.

Derslerin işlenişi sırasında uygulanacak teknikler:

Beyin fırtınası, inceleme, uygulama, araştırma, çoklu zekâ, soru-cevap, anlatım, sunum, yazma, kontrollü ve yaratıcı yazma, tümevarım, tümdengelim, çözümleme, sentez, dramatizasyon, dikte, taklit, akıl yürütme, metin çözümleme ve örnek okuma” gibi tekniklerden sınıfın seviyesi, dersin konusu dikkate alınarak (yıllık planda da belirtilen) uygun olanların kullanılmasına karar verildi.

Etkileşimli tahtaların derslerde etkili şekilde kullanılmasına karar verildi.

 

MADDE 5) 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük ile ilgili konuların planlara aktarılması,

Zümre Başkanı: 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük ile ilgili konular yıllık planlara aktarılacaktır. Derslerde yıllık plana göre bu konular ele alınacaktır.

2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük ile ilgili konuların yıllık planlara aktarılmasına karar verildi.

 

 

MADDE 6) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

Zümre Başkanı: Dersimizin içeriği itibariyle özellikle tarih, coğrafya ve felsefe zümreleriyle iletişim halinde olmalıyız. Konuların durumuna göre onlarla iletişim kurmalıyız.

………………: Ders içeriğinde bile “edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi” başlıklı bir konumuz var. Bu da bizim diğer zümrelerle iletişim haline olmamız gerektiğini göstermektedir.

Ders planlarında yer alan konuların özelliklerine bağlı olarak tarih, coğrafya ve felsefe zümresi ile iletişim içinde olunmasına karar verildi.

Etkileşimli tahtalar ile ilgili olarak bilişim alanı ile iletişim içerisinde olunmasına karar verildi.

Diğer alan ve zümrelerle konuların özelliklerine ve ihtiyaçlara göre iletişim halinde olunmasına karar verildi.

 

MADDE 7) Kütüphanenin öğrencilerin kullanımının arttırılması ile ilgili görüşlerin alınması ve faaliyetlerin planlanması,

……………….: İki yıllık salgın dönemi ve B blok yenileme çalışmaları kütüphane faaliyetlerimizi durdurdu. Bu yıl kütüphanecilik kulübü olarak kütüphaneyi tekrar işler vaziyete getirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu biraz zaman alacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin desteği ile bunu başaracağımıza inanıyorum.

Okul kütüphanesi düzenleme çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanmasına karar verildi.

Öğrencilerin okul kütüphanesinden kitap almaları konusunda teşvik edilmelerine karar verildi.

 

MADDE 8) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

………………: Okulumuzda bu yıl kadrolu bir rehberlik öğretmeni bulunmuyor. Ancak bu konuda okul yönetimimiz ilçeden mutlaka destek alacaktır. Bu doğrultuda okul yönetiminin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri tespitinden sonra çalışma yapacağız. Bu öğrenciler için özel yıllık plan hazırlanacaktır. Sınav soruları, performans ödevleri ve proje ödevleri yine bu öğrencilerin özel durumları göz önüne alınarak oluşturulacaktır.

Özel öğretim ihtiyacı olan öğrenciler hakkında okul yönetiminden bilgi alınmasına karar verildi.

Okul yönetimi tarafından tarafımıza bildirilen öğrenciler için BEP hazırlanmasına karar verildi.

Özel öğretim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanacak BEP için bu konuda yapılacak toplantının sonucunun beklenmesine karar verildi.

Özel öğretim ihtiyacı olan öğrencileri ortak sınav dışında tutup onların BEP durumuna göre sınava tabi tutulmasına karar verildi.

Özel öğretim ihtiyacı olan öğrencilerin performans değerlendirmeleri BEP durumuna göre yapılmasına karar verildi.

Özel öğretim ihtiyacı olan öğrencilerden proje ödevi alan öğrenciler varsa proje konuları durumları göz önüne alınarak verilecektir.

Özel öğretim ihtiyacı olan öğrencilerden proje ödevi alan öğrenciler varsa ödev değerlendirmesi durumları göz önüne alınarak yapılacaktır.

 

MADDE 9) Birinci dönem ortak sınavların uygulanma esaslarının belirlenmesi,

Zümre Başkanı: Yönetmelik gereği her dönem 2 (iki) yazılı sınav yapmak zorundayız. Yazılı sınavlarda, ölçülecek bilgi ve becerilere, konu ve kazanımların niteliğine uygun soru tipleri (doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, uzun cevaplı, açık uçlu) kullanılmalıyız.

Yazılı sınavlarda, ölçülecek bilgi ve becerilere, konu ve kazanımların niteliğine uygun soru tipleri (doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, uzun cevaplı, açık uçlu) kullanılmasına karar verildi.

Ortak sınav tarihleri konusunda okul idaresinin belirlediği tarihlere uyulmasına karar verildi.

Ortak sınav sorularının o sınıf düzeyinde derse giren zümre öğretmenleri tarafından hazırlanmasına karar verildi.

Ortak sınav sorularının hazırlayan öğretmenler tarafından imzalanmasına karar verildi.

Ortak sınav sorularının sınav tarihinden en az 3 gün önce cevap anahtarıyla birlikte hazırlanmasına karar verildi.

BEP kapsamındaki öğrencilerin ortak sınav dışında ayrıca sınava alınmasına karar verildi.

Ortak sınav sonuçlarının her sınavdan sonra zümre olarak değerlendirilip raporlaştırılmasına karar verildi.

 

MADDE 10) Proje konuları ve performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

Zümre Başkanı: Proje konuları için zümre öğretmenlerimiz yıllık plan içerisinden öğrenci seviye ve durumuna göre bir konu seçebilir. Bir konu kısıtlaması yapmayı uygun bulmuyorum. Bunun değerlendirilmesinde ise “Ek-2” adlı proje değerlendirme ölçeğini kullanabilir.

Zümre Başkanı: Performans çalışması konusunda birlikte hareket etmeliyiz. Böylece ölçme değerlendirme daha sağlıklı olacaktır. Performans çalışması olarak tüm sınıflarda şu çalışmaya yapacağız: Ders kitaplarında yer alan bir yazarın araştırılması ve sınıfta sunulması. Bu yazar ders öğretmeni tarafından belirlenecektir. Değerlendirme “Ek-1” adlı ölçeğin ilk kısmı kullanılarak yapılacaktır. Ödev ayrıca yazılı olarak da teslim alınacaktır.

Zümre Başkanı: Sınıf içi performans notlarını verebilmek için “Ek-1” adlı ölçeğin ikinci kısmı kullanılarak yapılacaktır.

Sınıf içi performans notu için dereceli puanlama ölçeğinin (Ek-1) kullanılmasına karar verildi.

Performans çalışması olarak ders kitaplarında yer alan bir yazarın araştırılması ve sınıfta sunulması şeklinde bir ödev verilmesine karar verildi. Bu yazar ders öğretmeni tarafından belirlenecektir. Değerlendirme “Ek-1” adlı ölçeğin ilk kısmı kullanılarak yapılacaktır. Ödev ayrıca yazılı olarak da teslim alınacaktır.

Proje ödevi konularının yıllık planda yer alan konulardan seçilmesine karar verildi.

Proje ödevi değerlendirilmesinde hazırlanan puanlama ölçeğinin (Ek-2) kullanılmasına karar verildi. Proje konularının öğrencilere imza karşılığında verilmesine ve ödevlerin imza karşılığında teslim alınmasına karar verildi.

 

MADDE 11) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

Zümre Başkanı: Sene başı kurul toplantısında salgın konusunda alınan önlemler anlatıldı. Bunun dışında okulumuzda tüm dolaplar duvara sabitlendi. Yangın tüpleri bakımları ve kontrolleri periyodik olarak yapılıyor. Okul camlarında koruyucu önlemler alındı. Ayrıca bu yıl okula alınacak ziyaretçilerden HES kodu isteneceği belirtildi.

…………….: Salgın konusunda okul yönetimimiz her türlü tedbiri aldı. Bu yıl biz öğretmenler salgın önlemlerine uymalıyız ve öğrencilerin de bu önlemlere uymalarını sağlamalıyız.

Okul yönetiminin aldığı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmasına karar verildi.

Okulda yapılacak tatbikatlara katılım sağlanılmasına karar verildi.

Okulda salgınla ilgili alınan tedbirler şu şekildedir:

 • Okul binasının girişi ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmıştır.
 • Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulduğu
 • Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği bulundurulduğu
 • Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmiştir.
 • Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapıldığı,
 • Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi   konusunda veliler bilgilendirilmiştir.
 • Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılıyor.
 • Okullarda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılıyor.

 

MADDE 12) Kurumun stratejik planı, misyon ve vizyonu incelenerek, öz değerlendirme çalışmalarının görüşülmesi,

Zümre Başkanı: Okulumuzun misyon ve vizyonu şu şekilde belirlenmiştir:

Vizyon: ………………………

Misyon: ………………….

Zümre Başkanı: Okulumuzda zümre olarak yaptığımız tüm çalışmalar 2019-2023 Okul Stratejik planı doğrultusunda yapılmaktadır.

………………..: Salgın döneminde özdeğerlendirme çalışmalarını yürütemedik. Herhangi bir rapor hazırlamadığımız için yıl içinde ona yönelik bir çalışmamız olmayacak. Ancak özdeğerlendirme sürecinde elde ettiğimiz tecrübe ve disiplin tüm çalışmalarımıza yansımaktadır.  Sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

 

MADDE 13) Sınav Analizleri ile ilgili değerlendirmelerin ve görüş alış verişinin yapılması,

Zümre Başkanı: Ortak sınavların değerlendirilmesine yönelik sınav sonlarında bir rapor hazırlayalım. Bu rapor eksiklerimizi görmek ve bu konuda çalışma yapmamız açısından faydalı olacaktır.

Ortak sınav sonuçlarının raporlaştırılmasına karar verildi.

 

MADDE 14) Öğrenci devamsızlıklarının azaltılmasında alınacak önlemlerin görüşülmesi,

Zümre Başkanı: Okulumuzda özellikle son sınıflarda devamsızlık problemi çok fazladır. Bunun dışındaki sınıflarda kabul edilebilir seviyede bulunmaktadır. Üst sınıflarda üniversite hedefi olan öğrenci sayısının artması derslere olan ilgiyi arttıracaktır. Böylece devamsızlık azalacaktır.

………………: Salgın döneminde öğrencilere devam zorunluluğu getirilmedi. Özellikle canlı derslere katılım konusunda büyük sıkıntılar yaşandı. Umarım bu yıl salgın kontrol edilebilir seviyede kalır ve okullar tekrar kapanmaz. Yoksa yine aynı sorunlar yaşanacaktır.

………………….: Öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmalıyız. Etkileşimli tahtalar dersin daha eğlenceli geçmesini sağlayacaktır. Bu da öğrenci devamsızlığını azaltabilir.

Etkileşimli tahtaların kullanılarak derslerin ilgi çekici hale getirilmesine karar verildi.

Son sınıflarda yıllık planlara göre üniversite sınav konularına ağırlık verilmesine karar verildi.

 

MADDE 15) Salgın hastalık ve sonrasında yapılacak çalışmalarının değerlendirilmesi,

Zümre Başkanı: Okul yönetimi salgın döneminde hem öğrencilerle hem de velilerle iletişim halinde bulundu. Her türlü konu hakkında anlık bildirimde bulunuldu. Okul öğretmenler grubunda okul yönetimi bizleri her konu hakkında bilgilendirdi. Bizler de öğrenci gruplarında öğrencilerimizi bilgilendirdik. Salgın dönemini en iyi şekilde yönettiğimizi düşünüyorum.

………………..: Salgın döneminde yaşanacak kapanmaya artık hazırlıklıyız. Bu konuda yapılacak çalışmalara hemen uyum sağlayabiliriz. Şimdi öğrencilerimizin tekrar okula uyum sağlaması için çalışmalıyız.

Öğrencilerin okula uyum sağlaması için rehber öğretmenlerle iletişim halinde olunmasına karar verildi.

Öğrencilerin salgın döneminde ruh sağlığı/ psikososyal destek ihtiyaçları için okulda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) birimlerinden destek alınmasına karar verildi.

 

16) Dilek ve temenniler.

Zümre Başkanı: Eğitim öğretime yeniden başlamanın heyecanını duyuyoruz. Bu yılı yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Umarım zümremiz ve okulumuz için iyi bir eğitim öğretim yılı olur. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederek toplantıyı kapatıyorum.

 

ALINAN KARARLAR

 1. Derslerin işlenişi sırasında uygulanacak teknikler:

Beyin fırtınası, inceleme, uygulama, araştırma, çoklu zekâ, soru-cevap, anlatım, sunum, yazma, kontrollü ve yaratıcı yazma, tümevarım, tümdengelim, çözümleme, sentez, dramatizasyon, dikte, taklit, akıl yürütme, metin çözümleme ve örnek okuma” gibi tekniklerden sınıfın seviyesi, dersin konusu dikkate alınarak (yıllık planda da belirtilen) uygun olanların kullanılmasına karar verildi.

 1. Etkileşimli tahtaların derslerde etkili şekilde kullanılmasına karar verildi.
 2. 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük ile ilgili konuların yıllık planlara aktarılmasına karar verildi.
 3. Ders planlarında yer alan konuların özelliklerine bağlı olarak tarih, coğrafya ve felsefe zümresi ile iletişim içinde olunmasına karar verildi.
 4. Etkileşimli tahtalar ile ilgili olarak bilişim alanı ile iletişim içerisinde olunmasına karar verildi.
 5. Diğer alan ve zümrelerle konuların özelliklerine ve ihtiyaçlara göre iletişim halinde olunmasına karar verildi.
 6. Okul kütüphanesi düzenleme çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanmasına karar verildi.
 7. Öğrencilerin okul kütüphanesinden kitap almaları konusunda teşvik edilmelerine karar verildi.
 8. Özel öğretim ihtiyacı olan öğrenciler hakkında okul yönetiminden bilgi alınmasına karar verildi.
 9. Okul yönetimi tarafından tarafımıza bildirilen öğrenciler için BEP hazırlanmasına karar verildi.
 10. Özel öğretim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanacak BEP için bu konuda yapılacak toplantının sonucunun beklenmesine karar verildi.
 11. Özel öğretim ihtiyacı olan öğrencileri ortak sınav dışında tutup onların BEP durumuna göre sınava tabi tutulmasına karar verildi.
 12. Özel öğretim ihtiyacı olan öğrencilerin performans değerlendirmeleri BEP durumuna göre yapılmasına karar verildi.
 13. Özel öğretim ihtiyacı olan öğrencilerden proje ödevi alan öğrenciler varsa proje konuları durumları göz önüne alınarak verilecektir.
 14. Özel öğretim ihtiyacı olan öğrencilerden proje ödevi alan öğrenciler varsa ödev değerlendirmesi durumları göz önüne alınarak yapılacaktır.
 15. Sınıf içi performans notu için dereceli puanlama ölçeğinin (Ek-1) kullanılmasına karar verildi.
 16. Performans çalışması olarak ders kitaplarında yer alan bir yazarın araştırılması ve sınıfta sunulması şeklinde bir ödev verilmesine karar verildi. Bu yazar ders öğretmeni tarafından belirlenecektir. Değerlendirme “Ek-1” adlı ölçeğin ilk kısmı kullanılarak yapılacaktır. Ödev ayrıca yazılı olarak da teslim alınacaktır.
 17. Proje ödevi konularının yıllık planda yer alan konulardan seçilmesine karar verildi.
 18. Proje ödevi değerlendirilmesinde hazırlanan puanlama ölçeğinin (Ek-2) kullanılmasına karar verildi. Proje konularının öğrencilere imza karşılığında verilmesine ve ödevlerin imza karşılığında teslim alınmasına karar verildi.
 19. Okul yönetiminin aldığı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmasına karar verildi.
 20. Okulda yapılacak tatbikatlara katılım sağlanılmasına karar verildi.
 21. Ortak sınav sonuçlarının raporlaştırılmasına karar verildi.
 22. Etkileşimli tahtaların kullanılarak derslerin ilgi çekici hale getirilmesine karar verildi.
 23. Son sınıflarda yıllık planlara göre üniversite sınav konularına ağırlık verilmesine karar verildi.
 24. Öğrencilerin okula uyum sağlaması için rehber öğretmenlerle iletişim halinde olunmasına karar verildi.
 25. Öğrencilerin salgın döneminde ruh sağlığı/ psikososyal destek ihtiyaçları için okulda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) birimlerinden destek alınmasına karar verildi.

 

 

…………………. ……………… ………………. …………………
  UYGUNDUR

.. / 09 / 2021

 

 

Okul Müdürü