"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dil Anlatım

——TÜRKÇE——

——İLETİŞİM——

İletişimin Ögeleri

İletişim Şeması

Dil Dışı Göstergeler

-Belirti

-Belirtke

-Görsel Gösterge (İkon)

-Simge

——DİL——

Dilin İşlevleri

Dil-Kültür İlişkisi

Dillerin Sınıflandırılması

-Yapısına Göre Diller

-Kökenlerine Göre Diller

DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

DİLİN KULLANIMINDAN DOĞAN TÜRLER

-Lehçe

-Şive

-Ağız

-Argo

-Jargon

-Yazı Dili (Standart Dil)

-Konuşma Dili

——SÖZCÜKTE ANLAM——

1.Sözcüğün Anlamı ve Yorumu

  1. Sözcükte Çok Anlamlılık

-Temel (Gerçek) Anlam

-Yan Anlam

-Mecaz Anlam

-Terim Anlam

  1. Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri

-Eş Anlamlılık

-Yakın Anlamlılık

-Karşıt (Zıt) Anlamlılık

-Eş Seslilik (Sesteşlik)

-Somut Anlam

-Soyut Anlam

-Genel Anlam

-Özel Anlam

-Nitel Anlam

-Nicel Anlam

-Yansıma Sözcükler

  1. Sözcüklerde Anlam Olayları

-Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

-Deyim Aktarması (İstiare – Eğretileme)

-Dolaylama

-Güzel Adlandırma

-Kinaye

-Tariz (Dokundurma)

2.Sözcük Gruplarının Anlamı ve Yorumu

Kalıplaşmış Sözcük Grupları-

-İkilemeler

-Atasözleri

-Deyimler

-Özdeyişler (Vecizeler – Özlü söz)

——CÜMLEDE ANLAM——

1.Yakın Anlamlı Cümleler

2.Karşıt Anlamlı Cümleler

3.Cümle Tamamlama

4.Kanıtlanabilirliklerine Göre Cümleler

-Özen Cümleler

-Nesnel Cümleler

5.Anlam İlişkilerine Göre Cümleler

-Koşul Cümleleri

-Amaç Bildiren Cümleler

-Neden-Sonuç Cümleleri

-Açıklama Cümleleri

-Örneklendirme Cümleleri

6.Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

-Doğrudan Anlatım Cümleleri

-Dolaylı Anlatım Cümleleri

-Olumlu Cümleler

-Olumsuz Cümleler

-Genel Anlamlı Cümleler

-Özel Anlamlı Cümleler

7.Esere, Kişiye Yönelik Bilgi ve Değerlendirme İçeren Cümleler

-İçerik Cümleleri

-Üslup Cümleleri (Biçim Cümleleri)

-Eleştiri (Tenkit) Cümleleri

-Değerlendirme Cümleleri

8.Çeşitli Kavramlara Karşılık Gelen veya Duyguları Anlatan Cümleler

-Tanım Cümleleri

-Karşılaştırma Bildiren Cümleler

-Takdir (Beğenme) Bildiren Cümleler

-Aşamalı Durum Bildiren Cümleler

-Benzetme Cümleleri

-Olasılık Cümleleri

-Varsayım Cümleleri

-Eşitlik – Eşitsizlik Bildiren Cümleler

-Sezgi – Tahmin Cümleleri

-Yakınma Anlamı Taşıyan Cümleler

-Ön Yargı (Peşin Hüküm) Bildiren Cümleler

-Öneri Cümleleri

-Dilek (İstek) Cümleleri

——PARAGRAFTA ANLAM——

Anlatım Türleri

-Öyküleyici Anlatım

-Betimleyici Anlatım

-Destansı (Epik) Anlatım

-Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım (Lirik Anlatım)

-Emredici Anlatım

-Açıklayıcı Anlatım

-Tartışmacı Anlatım

-Kanıtlayıcı Anlatım

-Düşsel (Fantastik) Anlatım

-Gelecekten Söz Eden Anlatım

-Söyleşmeye Bağlı Anlatım

-Mizahi Anlatım

-Öğretici (Didaktik) Anlatım

Düşünceyi Geliştirme Yolları

-Örneklendirme

-Karşılaştırma

-Tanık Gösterme

-Sayısal Verilerden Yararlanma

-Tanımlama

-Alıntı Yapma

-Benzetme

-İlişki Kurma

Anlatım İlkeleri

-Açıklık

-Duruluk

-Yalınlık

-Akıcılık

-Özlülük

-Doğallık

-Özgünlük

-Tutarlılık

-Sadelik

-Sağlamlık

Paragrafın Konusu

Paragrafın Ana Düşüncesi

Paragrafta Yarımcı Düşünce

Paragrafın Başlığı

Paragrafın Yapısı

Paragraf Tamamlama

Paragrafı İkiye Bölme

Paragrafa Cümle Yerleştirme

Paragrafta Düşüncenin Akışını Bozan Cümle

Paragrafta Cümle Yeri Değiştirerek Paragraf Akışını Düzenleme

——SÖZCÜK BİLGİSİ——

1.Kökler

-Fiil Kökü

-İsim Kökü

2.Ekler

-Çekim Ekleri

-Yapım Ekleri

3.Sözcüğün Yapısı

-Basit Sözcük

-Türemiş Sözcük

-Birleşik Sözcük

——SES BİLGİSİ——

Ünsüz (Sessiz) Harfler

Ünlü (Sesli) Harfler

Ünlü (Sesli) Uyumları

-Büyük Ünlü Uyumu

-Küçük Ünlü Uyumu

Ses Olayları

-Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi)

-Ünsüz Yumuşaması

-Ünlü Düşmesi

-Ünsüz Düşmesi

-Ünsüz Türemesi

-Ünlü Türemesi

-Ünlü Daralması

-Ünlü Değişimi (Kökte Ünlü Değişimi)

-Ulama

-n-m Değişmesi

Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler)

——YAZIM KURALLARI——

Büyük Harflerin Kullanımı

“de” Bağlacı ve “-de” Ekinin Yazımı

“ki” Bağlacı ve “-ki” Ekinin Yazımı

“mi” Soru Edatının Yazımı

Kısaltmaların Yazımı

Sayıların Yazımı

Pekiştirmeli Sözcüklerin Yazımı

İkilemelerin Yazımı

Eklerin Yazımı

Ses Olayları Konusunda Yapılan Yanlışlıklar

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

——NOKTALAMA İŞARETLERİ——

Nokta (.)

Virgül (,)

Noktalı Virgül (;)

İki Nokta (:)

Soru İşareti (?)

Ünlem (!)

Kesme İşareti (‘)

Üç Nokta(…)

Kısa Çizgi(-)

Uzun Çizgi (—)

Tırnak İşareti(“ ”)

Tek Tırnak İşareti (‘ ’)

Yay Ayraç (Parantez) İşareti ( () )

Köşeli Ayraç ( [ ] )

Düzeltme İşareti (^)

——İSİM SOYLU SÖZCÜKLER——

Ad (İsim)

Sıfat (Ön Ad)

Zamir (Adıl)

Zarf (Belirteç)

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

Tamlamalar

-Ad Tamlaması

-Sıfat Tamlaması

——FİİLLER (EYLEMLER) ——

FİİL ÇEKİMİ

Fiile Kipleri

1.Haber (Bildirme – Zaman) Kipleri

-Bilinen (Görünen) Geçmiş Zaman (-di’li Geçmiş Zaman)

-Duyulan (Öğrenilen) Geçmiş Zaman (-miş’li Geçmiş Zaman)

-Şimdiki Zaman

-Gelecek Zaman

-Geniş Zaman

2.Dilek (Tasarlama) Kipleri

-Gereklilik Kipi

-İstek Kipi

-Dilek Kipi

-Şart Kipi

-Emir Kipi

Fiil Çekimlerinde Olumsuzluk

Fiil Çekimlerinde Soru

Fiil Çekimlerinde Anlam Kayması (Zaman Kayması)

EK-FİİL

Ek Fiilin Olumsuzu

Ek Fiilin Soru Şekli

Basit ve Birleşik Çekimli Eylemler

1.Basit Çekimli Eylemler

2.Birleşik Çekimli Eylemler

-Hikaye Birleşik Zamanı

-Rivayet Birleşik Zamanı

-Şart (Koşul) Birleşik Çekimi

YAPILARINA GÖRE EYLEMLER

1.Basit Eylemler

2.Türemiş Eylemler

3.Birleşik Eylemler

Kurallı Birleşik Eylemler

-Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Eylemler

-Anlamca Kaynaşmış Birleşik Eylemler

FİİLİMSİLER

1.İsim Fiil (Ad Eylem)

2.Sıfat Fiil (Ortaç)

3.Zarf Fiil (Bağ Fiil – Ulaç)

FİİL ÇATISI

Özne Yüklem İlişkisine Göre Fiiller (Öznesine Göre)

-Etken Fiil

-Edilgen Fiil

-Dönüşlü Fiil

-İşteş Fiil

Nesne Yüklem İlişkisine Göre Fiiller (Nesnesine Göre)

-Geçişli Fiil

-Geçişsiz Fiil

-Oldurgan Fiil

-Ettirgen Fiil

——SÖZCÜK GRUPLARI——

-İsim Tamlamaları

-Sıfat Tamlamaları

-İsim Fiil Grubu

-Sıfat Fiil Grubu

-Zarf Fiil Grubu

-Tekrar Grubu (İkilemeler)

-Edat Grubu

-Bağlama Grubu

-Unvan Grubu

-Ünlem Grubu

-Sayı Grubu

-Birleşik Fiil

——CÜMLE BİLGİSİ——

CÜMLENİN ÖGELERİ

Cümlenin Temel Ögeleri

-Yüklem

-Özne

-Özne Çeşitler

Sözde Özne

Gerçek Özne

Ortak Özne

Örtülü Özne

-Özne Yüklem Uyumu

Tekillik-çoğulluk yönünden

Kişi yönünden

Cümlenin Yardımcı Ögeleri

-Nesne (Düz Tümleç)

Belirtili Nesne

Belirtisiz Nesne

-Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı)

-Zarf Tümleci

-Edat Tümleci

Cümle Vurgusu

Ara Söz (Ara Cümle)

CÜMLE TÜRLERİ

1.Anlamına Göre Cümleler

-Olumlu Cümle

-Olumsuz Cümle

-Soru Cümlesi

-Ünlem Cümlesi

2.Yükleminin Türüne Göre Cümleler

-İsim (Ad) Cümlesi

-Fiil (Eylem) Cümlesi

3.Ögelerini Dizilişine Göre Cümleler (Yükleminin Yerine Göre Cümleler)

-Kurallı Cümle

-Devrik Cümle

4.Yapısına Göre Cümleler

-Basit Cümle

-Birleşik Cümle

Girişik birleşik cümle

Şartlı birleşik cümle

Ki’li birleşik cümle (İlgi cümlesi)

İç içe birleşik cümle

-Sıralı Cümle

Bağımlı sıralı cümle

Bağımsız sıralı cümle

-Bağlı Cümle

Bağımlı bağlı cümle

Bağımsız bağlı cümle

——ANLATIM BOZUKLUKLARI——

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

-Gereksiz Sözcük Kullanılması

-Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanılması

-Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması

-Sıralama (Mantık) Hatası

-Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

-Cümlede Çelişen İfadelerin Bulunması

-Cümlede Anlam Belirsizliğinin Bulunması

-Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması

Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları

-Sözcüklerin Yapısal Bozuklukları

-Eklerin Yanlış Kullanılması

-Tamlama Yanlışları

-Yüklem Eksikliği (Yüklem Yanlışları)

-Özne Eksikliği (Özne Yanlışları)

-Nesne Eksikliği (Nesne Yanlışları)

-Tümleç Eksikliği (Tümleç Yanlışları)