"Enter"a basıp içeriğe geçin

Türk Edebiyatı

—–GİRİŞ—–

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

Edebiyat Nedir?

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyat ve Gerçeklik

Metinlerin Sınıflandırılması

Metinlerde Zihniyet

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması

—–ŞİİR BİLGİSİ—–

Şiir

Şiirin Ögeleri

1.İçerik (Muhteva) Unsurları

-Konu

-Tema

2.Şekil (Biçim) Unsurları   (Ahenk Unsurları)

-Nazım Birimi

-Ölçü (Vezin)

-Kafiye (Uyak)

-Redif

-Asonans

-Aliterasyon

Şiir Türleri

Edebi Sanatlar

Şiir ve Zihniyet

Şiir ve Gelenek

Şiir Yorumu

Şiirde Gerçeklik ve Anlam

Şiir Dili

Metin ve Şair

(Şiir İnceleme Örneği/Örnek Şiir İncelemesi)

—–SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ—–

Söylev (Nutuk / Hitabet)

Panel

Konferans

Sempozyum (Bilgi Şöleni)

Açık Oturum

Forum

Münazara

Sunum

Tartışma

—–ÖĞRETİCİ METİNLER—–

               1.Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

               2.Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

               3.Tarihi Metinler

               4.Felsefi Metinler

               5.Bilimsel Metinler

Öğretici Metinlerde Yapı

Öğretici Metinlerde Ana Düşünce

Öğretici Metinlerde Dil ve Anlatım

—–EDEBİ METİNLER—–

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler

Anlatmaya Dayalı Edebi Metinler

1.Destan

2.Masal

3.Hikaye

4.Roman

5.Halk Hikayesi

6.Fabl

7.Mesnevi

8.Manzum Hikaye

9.Küçürek Hikaye

10.Efsane

Göstermeye Dayalı Edebi Metinler

1.Tiyatro

-Modern Tiyatro

-Geleneksel Türk Tiyatrosu

-Tiyatro Türleri

-Tiyatro Terimleri

Roman ve Hikayede Anlatım Teknikleri

Anlatma (Tahkiye Etme)

-Kişi Tanıtma

-Olay Tanıtma

-Geriye Dönüş

-İç Çözümleme

-Özetleme

Gösterme (Sahneleme)

-Diyalog

-İç Konuşma

-Bilinç Akışı

Pastiş

Parodi

İroni

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Yapı

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Tema

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Dil ve Anlatım

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Kurmaca Gerçeklik

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Zihniyet

—–İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI—–

Genel Özellikleri

Sözlü Dönem Türk Edebiyatı (Destan Dönemi)

Sözlü Dönem Ürünleri

-Koşuk

-Sagu

-Sav

-Destan

Yazılı Türk Edebiyatı

Göktürk (Köktürk) Kitabeleri (Anıtları)

Uygur Metinleri

—–İSLAMİ DEVİR TÜRK EDEBİYATI—–

İslami Devir Türk Edebiyatına Geçiş Dönemi (Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı)

Genel Özellikleri

Geçiş Dönemi Eserleri

               -Kutadgu Bilig

               -Divan-ı Lügati’t-Türk

               -Atabetü’l-Hakayık

               -Divan-ı Hikmet

İslami Devir Türk Edebiyatı

1.Halk Edebiyatı

-Genel Özellikleri

-Halk Hikâyeleri

-Hak Edebiyatı Sanatçıları

-Halk Edebiyatının Bölümleri

  1. Anonim Halk Edebiyatı

Genel Özellikleri

Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri

-Mani

-Türkü

-Ninni

-Bilmece

-Tekerleme

  1. Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

Genel Özellikleri

Aşık Edebiyatı Nazım Türleri

               Aşık Tarzı Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri

-Koşma

-Semai

-Varsağı

-Destan

  1. Tasavvuf Edebiyatı (Tekke Edebiyatı)

Genel Özellikleri

Tasavvuf Edebiyatı Nazım Şekilleri

-İlahi

-Nefes

-Nutuk

-Deme

-Şathiye

-Devriye

-Hikmet

2.Divan Edebiyatı

-Genel Özellikleri

-Divan Edebiyatı ile İlgili Kavramlar

-Divan Edebiyatındaki Akımlar

-Divan Edebiyatı Sanatçıları

-Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri (Biçimleri)

1.Beyitlerle Kurulanlar

-Gazel

-Kaside

-Mesnevi

-Kıta

-Müstezat

2.Bentlerle Kurulanlar

  1. Dörtlüklerden Oluşanlar

-Rubai

-Tuyuğ

-Murabba

-Şarkı

  1. Musammatlar

-Terkib-i Bent

-Terci-i Bent

-Muhammes

-Müseddes

-Tardiye

-Tahmis

-Taşdir

-Müsebba

-Tesdis

Divan Edebiyatı Nazım Türleri

Divan Edebiyatında Nesir

—–BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI—–

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Yenileşme Süreci

Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

Tanzimat Döneminde Gazete

Tanzimat Dönemi Hikâye ve Roman

Tanzimat Dönemi Tiyatro

Tanzimat Dönemi Öğretici Metinler

Tanzimat Dönemi Şiir

Tanzimat Dönemi Sanatçıları

SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Siyasal Ortam

Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu

Servet-i Fünun Dönemi Genel Özellikleri

Servet-i Fünun Dönemi Dergicilik

Servet-i Fünun Dönemi Hikâye ve Roman

Servet-i Fünun Dönemi Tiyatro

Servet-i Fünun Dönemi Öğretici Metinler

Servet-i Fünun Dönemi Şiir

Servet-i Fünun Dönemi Sanatçıları

FECR-İ ATİ EDEBİYATI

Fecr-i Ati Edebiyatının Oluşumu

Fecr-i Ati Beyannamesi

Fecr-i Ati Edebiyatı Şiir

Fecr-i Ati Edebiyatı Sanatçıları

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ

Milli Edebiyat Öncesi Düşünce Akımları

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi

Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri

Milli Edebiyat Dönemi Dergicilik

Milli Edebiyat Dönemi Hikâye ve Roman

Milli Edebiyat Dönemi Tiyatro

Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler

Milli Edebiyat Dönemi Şiir

Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları

Milli Edebiyat Dönemindeki Diğer Eğilimler

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyet Edebiyatını Şekillendiren Tarihi ve Sosyal Gelişmeler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

Cumhuriyet Dönemi Hikâye

1923-1940

1940-1960

1960-Günümüz

Cumhuriyet Dönemi Hikâye Anlayışlar

– Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

-Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Eserler

-Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

-Modern ve Postmodern Anlayışla Yazılan Eserler

Cumhuriyet Dönemi Roman

               1923-1950

               1950-1980

Cumhuriyet Dönemi Şiir

               Öz (Saf) Şiir Anlayışı

               Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

               Yedi Meşaleciler

               Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

               Garip Akımı (I.Yeni)

               Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

               Hisarcılar

               Maviciler

               II.Yeni

               II.Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

               1980 Sonrası Türk Şiiri

               Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro

               1923-1940

               1940’tan Sonrası

—–TÜRKİYE DIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI—–

Azerbaycan Türk Edebiyatı

Kırgızistan Türk Edebiyatı

Kırım Türk Edebiyatı

Türkmenistan Türk Edebiyatı

Kıbrıs Türk Edebiyatı

Kazak Türk Edebiyatı

Özbekistan Türk Edebiyatı

Bulgaristan Türkleri Edebiyatı

Uygur Türkleri Edebiyatı

Kazan Türkleri Edebiyatı

Batı Trakya Türkleri Edebiyatı

Yugoslavya Türkleri Edebiyatı

—–ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI—–

—–EDEBİ AKIMLAR

Tüm Hakları edebiyatvedil.com sitesine aittir